window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-GFK1VP2Q8T');

Bilgilendirme Politikası


ASİMETRİK SES IŞIK VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ A.Ş

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Asimetrik Ses Işık ve Görüntü Sistemleri A.Ş.’nin (“Asimetrik” veya “Şirket”) Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, pay ve menfaat sahiplerine, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bilgi sunulmasını sağlamak; yazılı ve sözlü iletişimin esaslarını belirlemektir. Bu bilgilendirme politikası Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), yasal diğer düzenlemeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, geliştirilmesi ve süreçlerin takibinden Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur.

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını hayata geçirirken aşağıdaki yöntem ve araçlardan yararlanır:

i) Pay Sahiplerine Yapılan Bilgilendirme:

 • Olağan Genel Kurullarımız, her yıl yasal süreler içerisinde yapılır ve pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımı için gerekli bilgiler ile sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili gazetesi, gerekse posta ve e-posta vasıtası ile yapılır.
 • Şirket’in Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”) göre hazırlanan mali tablo ve dipnotları – Denetim ve Risk Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle birlikte- ve bağımsız denetim raporları, TTK düzenlemeleri doğrultusunda pay sahiplerine duyurulur.
 • Faaliyet raporlarımız ve yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli her türlü bilgi ve belge pay sahiplerinin erişebileceği durumdadır. Yönetim Kurulu’nun onayından geçen faaliyet raporu web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuna açıklanır.
 • Pay sahiplerinden gelen her türlü görüş, bilgi ve toplantı talepleri “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” tarafından değerlendirilir.

ii) Kurumsal Web sitesi aracılığıyla yapılan bilgilendirme:

www.asimetrik.com.tr adresindeki web sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirket’e ilişkin ayrıntılı bilgi, güncel ve geçmiş verilere yer verilir. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

 • Misyon, vizyon ve değerlerimiz
 • Kurumsal Yönetime yönelik bilgilendirmeler
 • Esas Sözleşme
 • Ticaret Sicil Bilgileri
 • Şirketin Ortaklık Yapısı
 • Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Yönetim Kurulu Komiteleri
 • Kurumsal Yönetim Politikaları
 • Etik Kurallarımız
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
 • Genel Kurul Raporları (Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem ve hazirun cetveli)
 • Faaliyet Raporları
 • Basın açıklamaları
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bilgiler
 • Faaliyet alanına ve ürünlere ilişkin bilgiler

iii) Basın yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi

 • Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı, dönem içindeki diğer gelişmeler ve gelecek planları ile ilgili basın bültenleri hazırlanır ve/veya basın toplantıları düzenlenir. Basın yolu ile yapılan söz konusu çalışmalar ve basından gelen bilgi taleplerinin karşılanması Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Açıklanan basın bültenleri web sitesinde güncel olarak bulundurulur.
 • Basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsil edecek sözcü İcra Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilir. – Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere yerel, ulusal veya uluslar arası basın-yayın organlarında yer alan her türlü haber Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından takip edilir. Üst yönetim kadrosunun da bu bilgilerden yararlanması sağlanır.
 • Eğer Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanırsa, konu İcra Kurulu Başkanı ile birlikte değerlendirilir.

iv) Diğer menfaat sahiplerine yapılan bilgilendirme:

 • Şirketimize pay sahipleri veya menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevaben daha önce kamuoyuna duyurulmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin koordinasyonunda, İcra Kurulu Başkanı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü ve Kurumsal İletişim Koordinatöründen oluşan bir grup tarafından konu ele alınarak Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirilir.
 • Müşteri, tedarikçi ve tüketiciler tarafından telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları aracılığıyla Asimetrik Danışma Hattına ulaşan talepler ve sorular ile ilgili en geç 24 saat içinde geri dönüş yapılarak başvuru sahibine bilgi verilir. Konunun çözümünün daha fazla zaman gerektirmesi halinde sürecin her aşamasında başvuru sahibi bilgilendirilir. Çözümleme süresi, ilgili yöneticinin performans kriteri olarak dikkate alınır.